سیر تحول مفهوم اخلاق در تفکر اسلامی
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اخلاق در مفهوم عام آن شامل هنجارهای بنیادی و ارزش های اساسی جامعه است. تمامی حکما و متکلمان در سراسر تاریخ بشر، اخلاق و پيوند آن با سعادت و رستگاري انسان رامورد توجه قرار داده اند و از آنجا که سعادت تنها در حيات اجتماعي امکان تحقق پيدا مي‌کند و برقراري روابط عادلانه در جامعه مدنی، عقلا مستلزم وجود دستگاه حکومت می‌باشد. پس سیاست و اندیشه‌های سیاسی در واقع کوششی برای تبیین تحول اندیشه ورزی در خصوص ارتباط اخلاق و سیاست و نسبت میان آنهاست. موضوع این مقاله بررسی سیر تحول مفهوم اخلاق در تفکر اسلامی است که به صورت مفهوم محور و متفکر محور به صورت همزمان پیش خواهد رفت و در این میان به بیان افکار و آرا اندیشمندانی خواهیم پرداخت که در سیر تحول اخلاق دارای برجستگی و نقش بوده اند. و ناگزير هستيم که به دليل تاثير فلسفه‌ي يونان بر متفکران اسلامی، مختصری از کلیات اندیشه سیاسی و اخلاقی در یونان باستان با تاکید بر آرا افلاطون و ارسطو را بیان کنیم.